ประวัติความเป็นมา

Share

ประวัติความเป็นมา

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
ให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ
    และแนวทางในนการเสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชน และการบริหารจัดการทุนชุมชน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ
    และวิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชน
  3. ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ------------------------------------------------------------------------

 ภารกิจสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

เสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชนและการบริหารจัดการทุนชุมชนและการแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาระบบทุนชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาทุนให้มีความมั่นคงผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)