กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน

 

 นางสาววนิชดา  สร้อยมณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน

           การออกแบบระบบการตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี ตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงาน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และด้านอื่นๆ จัดทำรายงานตรวจสอบและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน รวมทั้งเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ของกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรการเงินชุมชน จัดการข้อร้องเรียน บริหารให้คำปรึกษา และให้ความรู้เรื่องกฎหมายระเบียบการเงิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสำนักฯ แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)