กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

 

นางสาววนิชดา สร้อยมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

          การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนาทุนชุมชน ระบบกองทุนชุมชน กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้าง และพัฒนากองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน การบริหารจัดการกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อการบริหารการพัฒนา การพัฒนาธุรกิจการเงินและการลงทุนของกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน จัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนกองทุนชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกองทุนชุมชน กลุ่มเครือข่ายกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริมการหาแหล่งทุนในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการและยกระดับการบริหารกองทุนชุมชนและเงินทุนชุมชนให้เข้มแข็งมีธรรมาภิบาล แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)