กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

 

นางสาวจิรารัตน์  ถึงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงาน

           การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาทุนชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของทุนชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรมการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนงานส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)