กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

 

นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

 

 

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

         การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท การประสานแผน ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กำกับ ดูแล ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำระบบฐานข้อมูลทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชนแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)