"ส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีความมั่นคง
ผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน"

นายธงชัย บุตรนุชิต

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเว [...]

16 สิงหาคม 2561 / 15:37 น.