ส่วนงาน พช.ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน  […]

การจัดเสวนา “กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม” โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในงาน CD day 2019

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน  […]

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมนิทรรศการนำเสนอผลงานในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 ของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน  […]

พช. ธกส. และ ธนาคารออมสิน เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรการเงินชุมชนที่อยู่พื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 จำนวน 24 ฉบับ

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]

“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน  […]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรมการพัฒนาชุมชน

⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ช […]