พช. ร่วมกับ NECTEC สภาพัฒน์ และภาคีการพัฒนา จัดอบรมการใช้ระบบ TPMAP logbook เพื่อชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล — […]

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธรรมมาภิบาล

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล … […]

ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการครุทายาท รุ่นที่ 17

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล … […]

ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตการทอผ้าของกลุ่มสมาชิกสตรีบ้านเนินน้อย

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล … […]

“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล … […]

การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล • […]