รายงานการไปศึกษาดูงานฯ หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 6 โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ (ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน)

22 พ.ค. 2560
ดาวน์โหลด