มท.0407.3/ว0337 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

12 Feb 2563
Download

การซักซ้อมชื้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )

23 Jan 2563
Download

ที่ มท 0407.4/ ว 0141 ลว. 21 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 Jan 2563
Download