การซักซ้อมชื้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )

23 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

ที่ มท 0407.4/ ว 0141 ลว. 21 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด

มท 0407.3/ว 2661 ลว 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลไกขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

06 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด