หนังสือที่ มท.0407.6/ว 0948 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่น 8

02 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด