สื่อประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

งานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านดอนใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา3 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


หมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ (10นาที)

งานส่งเสริมกองทุนกองทุน


การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(สื่อเผยแพร่)

กรมพัฒนาชุมชน "ดันเกมประชารัฐ"

ปั้นศูนย์สาธิตตลาดต้นแบบ 4 ภาค (ข่าว)


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านห้วยหิน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


คู่มือศูนย์สาธิตการตลาด

งานองค์การเงินชุมชน


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (2)

(สื่อเผยแพร่)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

(สื่อเผยแพร่)


สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

(ภาพพลิก)

งานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน


การบริหารจัดการทุนชุมชน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี


การบริหารจัดการทุนชุมชน

(สื่อเผยแพร่)

(Visited 1 times, 1 visits today)