โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

นายวิณัย สืบทรง

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

นางสายฝน ธนประภากุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มงานตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)