โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

-

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน

นายกฤช จันทราศรี

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน

นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)