โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล

นางสายฝน ธนประภากุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน

นางสายฝน ธนประภากุล

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน

นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 5 times, 1 visits today)