ติดตาม สนับสนุนทางวิชาการและติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. จังหวัดขอนแก่น

⏩ สทอ.⏩
[[CDD Change For Good]]
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
………………………………………………
ติดตาม สนับสนุนทางวิชาการและติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. จังหวัดขอนแก่น
………………………………………………

วันนี้ 23 มีนาคม 2563 นางสมร เพชรพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมสนับสนุนทางวิชาการและติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ต้นแบบ บ้านดอกกระเจียว หมู่ที่ 8 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 1 ใน 18 หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ

โดยในช่วงเช้า ทีมงานได้เข้าพบ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ต้นแบบ พร้อมทั้งสอบถามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. โดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงการลงพื้นเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกองทุนสตรี และกองทุนชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ต้นแบบโมเดลนำร่องแก้จนทั่วประเทศ ด้วยการบูรณาการข้าราชการทุกกระทรวงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สมุทรสงคราม และนครปฐม จับคู่ 1,174 ครัวเรือน แบบ 1 ต่อ 2 ครัวเรือน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชาวบ้านในชุมชน

และในช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและศึกษาดูงานบ้านกระเจียว ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง โดยมี นายประจักษ์ อุ่นใจ ประธานกรรมการโครงการ กข.คจ. และคณะกรรมการฯ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ที่ประสบผลสำเร็จ มีเงินกองทุนมากกว่า 400,000 บาท ให้ครัวเรือนเป้าหมายได้ยืมเงินไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน อาทิ การถักเสื้อ การปลูกผัก/เพาะเห็ด การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงแพะเนื้อ การเลี้ยงหนู การทำแจ่วบอง การจักสาน และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น โดยเคล็ดลับความสำเร็จที่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของการดำเนินโครงการฯ ของบ้านดอกกระเจียว คือ ความรักใคร่สามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” รวมไปถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน

นอกเหนือจากการร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน ทีมงานจากส่วนกลางยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ผ่านสื่อ Social Media รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.ดีเด่นอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษาดูงานให้กับกองทุนที่สนใจต่อไป

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เพื่อติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ดีเด่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อย สามารถเป็นที่ศึกษาดูงาน มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นข้อมูลสำคัญ ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกจากนายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. และชาวบ้านในชุมชน ร่วมให้ข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.ต้นแบบ

⏩ ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏩

 

(Visited 1 times, 1 visits today)