ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ/การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

⏩สทอ.⏩
[[CDD Change For Good]]
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
………………………………………………..
วันนี้ 23 มีนาคม 2563 นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ/การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่๋ฮ่องสอน
ในการติดตามสนับสนุนทางวิชาการครั้งนี้คณะกรรมการฯ สมาชิกฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานและ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมของสมาชิก ความเสียสละและความพร้อมของผู้นำการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. ซึ่งได้รับงบประมาณในปี 2543 ปัจจุบันมีเงินทุน กข.คจ. จำนวน 350,000 บาท มีสมาชิกยืมเงิน 49 ราย ไม่มีหนี้เสีย ทุกครัวเรือนปัจจุบันมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.แล้ว ส่วนใหญ่ยืมเงินทำอาชีพการเกษตรต่อยอดจากอาชีพเดิม โครงการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ สู่แหล่งเรียนรู้ชนต้นแบบ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2563 และได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ vdo presentation/facebook fanpage เรียบร้อยพร้อมเผยแพร่แล้ว
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง ที่ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการติดตามงานครั้งนี้ พร้อมทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย ที่ให้การต้อนรับและการประสานงานอย่างดียิ่ง คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. และชาวบ้านสันติพัฒนา ที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ สู่แหล่งเรียนรู้ขุมชนต้นแบบ
⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)