ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

⏩สทอ.⏩
[[CDD Change For Good]]
_________________
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
_________________
วันที่ 22 มีนาคม 2563
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่  22 – 28 มีนาคม 2563
ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักฯ รับผิดชอบ กับคณะทำงานของสำนักพัฒนาทุนฯ ดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูลผลกระทบจากช้างป่าของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น อาชีพ รายได้ ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น ทัศนคติกับช้างป่า รวมทั้งอยากให้ทางราชการแก้ไขปัญหาให้อย่างไรบ้าง เป็นต้น
2. ลงสำรวจ เพื่อจัดทำแผนที่หมู่บ้าน (ที่ตั้ง)

ภาพข่าวโดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน


 

(Visited 1 times, 1 visits today)