โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
__________________________________
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
———————————
✏ 4 ธันวาคม 2562
💢 📌เวลา 09.00 น. นายนพพร โพธิรังสิยากร รองประธานศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ “หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการเจรจาประนอมหนี้” โดยได้ยกตัวอย่าง หลักการคนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่เจรจาได้ดี และคนที่มีความรักมักไม่ใช้เหตุผล เพราะการมีเหตุ มันมักจะไม่แสดงเหตุผลถึงความรัก
💢📌เวลา 13.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้” ดังนี้ 1.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 2.ขยายผลการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3.ส่งเสริมการออมเชิงคุณภาพ
💢📌เวลา 14.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ “กองทุนชุมชนกับการจัดการปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีภารกิจในการบริหารจัดการหนี้มุ่งเน้นบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมาย การลดหนี้/ปลดหนี้ครัวเรือน
💢📌 ในการนี้ขอขอบคุณ นางสาวศศิธร อินธกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมพิธีปิดและฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้
💢 📌กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 36 คน 2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น จำนวน 108 คน 3) เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน
📻 สถานีข่าว CNS สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน รายงาน📝

(Visited 1 times, 1 visits today)