ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
———————————
📌 2 ธันวาคม 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้มาปฐมนิเทศและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
📌 การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้
📌09.00 น. ดร.สุนทร คุณชัยมัง ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยสิต บรรยายในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีภาริกจหลักในการบริการจัดการหนี้ โดยมุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต้องมีองค์ประกอบการทำงานของทุน 3 ก้อน คือ ผู้นำก้าวหน้า ทุนสนับสนุนภายนอกดี และทุนทางสังคมมี (สัจจะควบคู่กับคุณธรรม)
📌13.00 น. นายสราวุฒิ ทองศรีคำ อาจารย์พิเศษและนักวิชาการอิสระ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก”
📌กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 36 คน 2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น จำนวน 108 คน 3) เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน
(digital camera)/(pencil)สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)