พช. ร่วมจัด นิทรรศการฯ อพ.สธ. ประจำปี 2562

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________

พช. ร่วมจัดนิทรรศการฯ อพ.สธ. ประจำปี 2562
———————————
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีการสาธิตการสาวไหมแบบพื้นบ้าน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไหม จากหัตถศิลป์ชุมชนโนนตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณ สพจ.นครราชสีมา ที่ได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)