⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] สทอ.ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการให้ความรู้ทางการเงินแก่กองทุนในชุมชน

⏩สทอ.⏪ [[CDD Change For Good ]] ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

วันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นายปณิธาน สุขสำราญ ผอ.ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และคณะ พร้อมทีมงานคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าพบ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการให้ความรู้ทางการเงินแก่กองทุนในชุมชน
ทั้งนี้ คณะให้ความเข้าสนใจเข้าร่วมในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ในวันที่ 2 – 4 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อศึกษารูปแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาค

(Visited 1 times, 1 visits today)