พช. ร่วมกับ NECTEC สภาพัฒน์ และภาคีการพัฒนา จัดอบรมการใช้ระบบ TPMAP logbook เพื่อชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
——————————
พช. ร่วมกับ NECTEC สภาพัฒน์ และภาคีการพัฒนา จัดอบรมการใช้ระบบ TPMAP logbook เพื่อชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม
——————————
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นายณัฐพล ปาลิวนิช นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม และนางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติ ร่วมสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ TPMAP logbook โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าระบบและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอบางคนทีและฝึกปฏิบัติในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล TPMAP logbook ซึ่งเป็นระบบที่สามารถใช้ง่ายบนสมาทโฟน โน๊ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ ในการค้นหาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (ข้อมูล จปฐ. 2562 และผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลปัญหาและความต้องการของครัวเรือนยากจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกการให้ความช่วยเหลือได้ทันที และสามารถดูได้ว่าหน่วยงานอื่นๆ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วหรือยัง เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน

🔰 ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม NECTEC และสภาพัฒน์ ที่ให้ความรู้ในการใช้ระบบ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ อีกด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)