สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธรรมมาภิบาล

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
………………………………………
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ธรรมมาภิบาล
…………………………………………………………….
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยได้รับฟังการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายจาก นายธีระพล คู่คิด ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ โดยมี เนื้อหาการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้
– แนวทางการขึ้นทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์
– การยกเลิกกลุ่มออมทรัพย์ (ตามแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล) โดยมีข้อบังคับ ข้อที่ 2, 6, 11, 12
– แก้รายละเอียดแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 21 ตัวชี้วัด
– ทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team ) ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพการเงินกองทุนชุมชน ปี 2563
โดยแต่ละกลุ่มงานจะร่วมดำเนินการปรับแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้สามารถดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ณ ห้องประชุม 310 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)