กิจกรรมค่ายรอบการประเมิน ตามโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

3 ต.ค.62 น.ส.จุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผอ.กง.พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ได้รับมอบหมายจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบการประเมิน ตามโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการฯ คัดเลือกโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเสนอโดยเยาวชน จำนวน 27 โครงกา

(Visited 1 times, 1 visits today)