การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
••••••••••••••••••••••••••••
สำนักพัฒนาทุนฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการร่วม/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>>>>>>>>>>>>>>
▶️นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
>> ในการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการกองแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้อธิบายรายละเอียดการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รวมถึงการวิพากย์โครงการสำคัญๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำของบประมาณ จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 76 คน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สอดรับกับเป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณ
>> สำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณให้กรมฯ โดยสำนักพัฒนาทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จำนวน 133,213,500 บาท และแผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรม พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 65,000,000 บาท
>> ประเด็นสำคัญที่ได้รับข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมฯ ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีองค์ความรู้งานทุนชุมชนและการตรวจสอบบัญชี 2)การทำระบบข้อมูลและบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ง่าย เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 3) การส่งเสริมวินัยทางการเงินของคนในชุมชนและสวัสดิการชุมชน 4) การจัดทำงบภาคฯ สามารถใช้แนวทางการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการได้ แต่ให้คำนึงถึงการกระจายกลุ่มเป้าหมาย และการวางแผนงบประมาณตามไตรมาสที่เหมาะสม ฯลฯ โดยสำนักพัฒนาทุนฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)