การจัดเสวนา “กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม” โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในงาน CD day 2019

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
🔔🔔วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดเสวนา “กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม” สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนโดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุนทร มัจฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี จังหวัดพิจิตร นายเรวัฒ นิยมวงศ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี และนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นวิทยากรการเสวนาในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมรับฟังเสวนาครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (red arrow right)ประเด็นการพัฒนา “เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล” Local Capital Happiness พัฒนาการจัดการจัดการทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการธรรมภิบาลสู่กองทุนคุณธรรม และประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
📣📣 ในการนี้ข้าราชการในสำนักฯ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการพัฒนางานในปีงบประมาณต่อไป…
🔭ข่าว โดย ทีม PR สทอ.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)