อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมนิทรรศการนำเสนอผลงานในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 ของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยภายในบริเวณที่จัดนิทรรศการมีการนำเสนองานศิลปาชีพ กิจกรรมส่งเสริม สาธิต การทำผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมในบริเวณซุ้มนิทรรศการของส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นจำนวนมาก #CD DAY2019 #พช. เขาหินซ้อน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)