สำนักพัฒนาทุนฯ ร่วมงานสัมมนา “คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
••••••••••••••••••••••••••••
สำนักพัฒนาทุนฯ ร่วมงานสัมมนา “คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่”
>>>>>>>>>>>>>>>
▶️นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงานฯ 3 กลุ่มงานฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 9 คน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เรื่อง “คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ : FPO Symposium 2019” วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
>> ช่วงเช้า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงานในงานสัมมนาวิชาการฯ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โดยสนับสนุนให้มีการออกแบบนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Targeted Policy) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของ สศค. ในหัวข้อ “เจาะลึกข้อมูล เจาะจงนโยบาย” และวิพากษ์ข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในอนาคต
>> ช่วงบ่าย รับฟังเสวนาในหัวข้อ “มิติใหม่ การจัดทำนโยบายเชิงพื้นที่” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนโยบายดังกล่าวและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปคือ นโยบายเชิงพื้นที่มีประโยชน์มาก ควรเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตัดสินใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น ภาครัฐในฐานะผู้วางนโยบายจากส่วนกลางควรจะสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ในระดับจังหวัดแต่ลงลึกไปถึงระดับครัวเรือน และการวางงบประมาณที่เหมาะสม

(Visited 1 times, 1 visits today)