“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
—————————-
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ร่วมเข้าหารือกับทีมบูรณาการโครงการ อพ.สธ.จากหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยประเด็นหารือมีดังนี้
▶️ ร.ร.บ้านกระบกเตี้ย โดย ว่าที่ ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย แจ้งว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนมีความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการดำเนินการจัดทำสวนพืชสมุนไพรและพืชผักส่วนครัวบริเวณพื้นที่ภายใน ร.ร.บ้านกระบกเตี้ย เพื่อร่วมสนองพระราชดำริโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานในทีมบูรณาการ สนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้ในการปลูกพืช การวางระบบน้ำ การปรับปรุงดิน พันธุ์พืชสมุนไพร เป็นต้น โดยในเบื้องต้นหน่วยงานต่าง ๆ ได้ยินดีสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานในการรวบรวมรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพื่อแจ้งให้ทาง ร.ร.กระบกเตี้ย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ทีมบูรณาการไปดูพื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินการจัดทำสวนสมุนไพรและพืชผักสวนครัวบริเวณ ร.ร.บ้านกระบกเตี้ย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนร่วมกันในการดำเนินงานต่อไป #อพสธ #พช.เขาหินซ้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)