ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จ.ชลบุรี

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ร.ร.บ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จ.ชลบุรี
………………………
▶️ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะครู อาจารย์และนักเรียน ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จ.ชลบุรี จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศิลปาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้า ทอเสื่อ การเขียนเส้นลายทอง ตีมีด และ จักสาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำให้ความรู้ในงานศิลปชีพด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ จาก ร.ร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานงานศิลปาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้นำเด็กนักเรียนมาร่วมกันศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ #สืบสานงานศิลปาชีพ #พชเขาหินซ้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)