การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรมการพัฒนาชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
>>>>>>>>>>
“พช. ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
——————————
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านพรชัย จุฑามาศ รองประธานคณะกรรมการโครงการ และ ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการและคณะกรรมการ​ สำนักงานโครงการ​ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประธานการประชุมได้ให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เลขานุการคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี​ กรมการพัฒนาชุมชน​ (อพ.สธ.-พช.) กล่าวรายงาน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
– การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​(อพ.สธ.-พช.)ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 62 ที่ผ่านมา
-การทบทวนแผนแม่บทการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-พช.) ในปี 2562-64
-การขยายผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-พช.) โดยได้รับข้อเสนอแนะจากท่านพรชัย จุฑามาศ รองประธานโครงการ​อพ​.สธ.​ในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันธุ์ไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดอนุรักษ์พรรณไม้ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะนำเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป
/——————————/

(Visited 1 times, 1 visits today)