ส่วนงาน พช.ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้แก่ สมาชิกชมรมสตรีเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตำบลบางพระ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงาน พช.ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้แก่ สมาชิกชมรมสตรีเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตำบลบางพระ
………………………………………..
▶️ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะจากกลุ่มสตรีชมรมสตรีเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานศิลปาชีพจากบ้านพ่อ เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ โดยมีครูวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ เป็นผู้ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ตั้งแต่กระบวนการเตรียมหญ้าแฝกเพื่อไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ การฟั่นหญ้าแฝก การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การสานลายต่างๆ โดยหลังจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มชมรมและต่อยอดสืบสานงานศิลปาชีพได้ต่อไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทางชมรมสตรีเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตำบลบางพระ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานงานศิลปาชีพและได้มาเรียนรู้ร่วมกัน #พชเขาหินซ้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)