กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา…
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานและติดตามงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้
▶️ ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสังกัดศึกษาการดำเนินการในส่วนงาน พช. ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรวจความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
▶️ ช่วงบ่าย ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อชี้แจงที่สำคัญ ดังนี้
– การรายงานความก้าวหน้างบลงทุนของส่วนงาน พช.
– การประชุมใหญ่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-พช.) ที่จะดำเนินการในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
– การจัดงาน CD Day ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562
– การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ โดยให้รายงานผลการดำเนินแก่ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส่วนงาน พช. รับฟังปัญหาและหาวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกัน…
………………………..

(Visited 1 times, 1 visits today)