ปิดฉากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
ปิดฉากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายของโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ
▶️ช่วงเช้าวันนี้เป็นการนำเสนอหลักสูตร ทั้งสามหลักสูตรของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ผ่านการ workshop ในแต่ละหลักสูตรเรียบร้อยแล้วโดยผู้แทนของแต่ละหลักสูตร จากนั้นเป็นการวิพากษ์หลักสูตร
▶️ ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป้อง มาพบปะพูดคุยและเน้นย้ำนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องการบริหารกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมให้กองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุนที่สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่วิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ให้มีคุณภาพและเป็ นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาล
▶️ ในการนี้ ขอขอบคุณวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ขัอคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)