การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiนness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
>>>>>>>>>>
10 กรกฎาคม 2562
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นพร้อมด้วย ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นายอำนาจ สุดสวาท ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯและนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นบ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัด นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
>>>>>>>>
บ้านพลับ มี 130 หลังคาเรือน ประชากร 389 คน จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปี 2553 เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เมื่อปี 2560 ผลดำเนินงานมีสมาชิกศูนย์จัดการกองทุน ชุมชน จำนวน 11 กองทุน รวมเป็นเงิน 12,717,865 บาท (เฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ฯเงินสัจจะสะสม 7,402,800 บาท ) การบริหารใช้แนวคิด หนี้ไม่เกิน 30,000 บาท ให้ทำสัญญาโครงการ กข.คจ ชำระภายใน 3 ปี บริจาค100บาท /สัญญา
*หนี้ 30,001 -75,000 บาทให้ทำสัญญากับกทบ.ชำระภายใน 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท
*หนี้75,001บาทขึ้นไป ให้ทำสัญญากับกลุ่มออมทรัพย์ฯชำระคืน 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 8 บาท ครัวเรือนที่มีหนี้มากกว่า1สัญญา 1 ครัวเรือน
จำนวน 111 สัญญา เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ 1ครัวเรือน 1 สัญญา ปี 2560 จำนวน 11 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 426,420 ลดหนี้ได้ 5 ครัวเรือน
เป็นเงิน 17,500 บาท ปลดหนี้ได้ 1 ราย เป็นเงิน 13,000 บาท ปี 2561 จำนวน 14 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,110,732 บาท ลดหนี้ได้ 5 ครัวเรือน เป็นเงิน 104,400 บาท ปลดหนี้ – ครัวเรือน ปี2562 จำนวน 14 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 1,458,417 บาท วางแผนจะลดหนี้ 2 ครัวเรือน เป็นเงิน 11,100 บาท
กิจกรรมสนับสนุนอาชีพ ปี 2560 เลี้ยงสุกร ปี2561  เลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง ปี2562 เลี้ยงกบและเลี้ยงปลา ไม่มีเงินทุนคืนกลุ่ม
คณะกรรมการวางแผนส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพื่อปลดหนี้(แยกจากการฝากสัจจะสะสมกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ)

(Visited 1 times, 1 visits today)