การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

————————

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.28 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางอัญชลี ป่งแก้ว นพบ.ชก. รกน.ผอ.ศพช.ลำปาง นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน สทอ. และนายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรนี นวช.ชก. เลขาฯผู้ตรวจฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองผักหนาม ม.7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงาน สพจ./สพอ.และพัฒนาการอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ
โดยมีประธาน กรรมการ และสมาชิกของกลุ่ม/กองทุน ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนฯ ซึ่งมีสมาชิกของศูนย์ฯ 4 กลุ่ม/กองทุน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านเหนือ/บ้านใต้ เงินทุน กข.คจ. และกองทุนหมู่บ้าน ที่ร่วมกันเจรจา/บูรณาการการบริหารจัดการหนี้ไปสู่เป้าหมาย 1ครัวเรือน 1สัญญา ปี2560-2562 มีครัวเรือนที่จะปรับให้เหลือ 1สัญญา 10ครัวเรือน อาชีพที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มรายได้คือการทอผ้าพื้นเมืองของชนเผ่า และกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว ศูนย์จัดการฯ มีเทคนิคสำคัญให้ประสบผลสำเร็จด้วยการสร้างความรู้ให้เข้าใจร่วมมือกันเกิดความสามัคคี มีผู้นำ/กรรมการกองทุนฯที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการออมเงินสัจจะของสมาชิกกลุ่ม/กองทุน โดยเน้นการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งสร้างแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ในการนี้คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานของ ศพช.ลำปาง สพจ.แม่ฮ่องสอน และ สพอ.แม่สะเรียง ด้วยดียิ่ง ขอขอบคุณผู้บริหารและทึมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)