การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช นายโกวิทย์ ยอดวิทยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
และนายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ บ้านไร่ใน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ทีมงาน สพอ.สวี และภาคีการพัฒนาส่วนราชการระดับอำเภอ
ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายสุชาติ ทองมี ซึ่งเป็นประธานและกรรมการศูนย์จัดการฯ ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
โดยมีคำขวัญ “ บริหารจัดการหนี้ด้วยกลยุทธ์ หยุดความทุกข์ด้วย 1 ครัวเรือน 1สัญญา โดยใช้ดอกเบี้ยจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 8
และลดเงินต้นลดดอกเบี้ย และมีธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน รับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
มีการลดหนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560- ปัจจุบัน มีทั้งหมด 26 ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย คือ เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำไปสู่การพึงพาตนเอง ไม่มีหนี้สินเพิ่ม
ในการนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานของ สพจ.ชุมพร และ สพอ.สวี ด้วยอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารศูนย์จัดการฯที่ร่วมกันให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)