♡♡ Move for fund Team เมืองสามอ่าว ♡♡

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

——————————
♡♡ Move for fund Team
เมืองสามอ่าว♡♡
——————————
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพ้ฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายปรีชา ภูมิกอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพ้ฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวสิริกาญจน์ หอมวิเศษวงศา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปะพูดคุยและให้กำลังใจ ตลอดจนมอนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรม Move for fund team จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯโดยกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 32 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน กข.คจ. และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานฯ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนากร และผู้แทนจากกองทุนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ และพร้อมลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชนต่อไป
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

(Visited 1 times, 1 visits today)