♡♡ Move for fund Team สุโขทัย ♡♡

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

——————————
♡♡ Move for fund Team
สุโขทัย♡♡
——————————
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย นางสาวกชพร มณีฝั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพ้ฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายภัทราวุธ ปะตังถาโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและนางสาวมลฤดี อุปไชย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ณ จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 36 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชนอำเภอ ปราชญ์ชาวบ้านด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน กข.คจ. และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และผู้แทนจากกองทุนต่างๆ จำนวน 9 อำเภอ ที่ให้ความร่วมมือ และพร้อมลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชนต่อไป
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

(Visited 1 times, 1 visits today)