สทอ.ร่วมเป็นทีมประเมินผลในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ.ร่วมเป็นทีมประเมินผลในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
——————————
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมาย น.ส.เฉลิมศรี แหยมพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมเป็นทีมประเมินผลในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562
>>>ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นำทีมโดย นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ผอ.กง.ประสานแผนและข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย จนท.ทีมประเมิน ได้เข้าพบ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่
1. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
3. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)
4. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
5. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. พัฒนากรก่อนประจำการ
8. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
>>>ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล ณ อ.กงหรา และ อ.ปากพะยูน พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อดูงานกิจกรรมตามโครงการ
>>>ขอขอบคุณ สพจ.พัทลุง สพอ.กงหรา สพอ.ปากพะยูน กลุ่มเป้าหมาย และผู้นำ ในการให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
…………………………..

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)