พช ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
“พช ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
>>> วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมคณะ ร่วมตรวจรับพัสดุสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)