ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fun team) จังหวัดปราจีนบุรี

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน ณ จังหวัดปราจีนบุรี
——————————
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้ทีมวิทยากรครู ก. นำทีมโดย ผอ.ยงยุทธ ลิ้มสุสรรณ ผอ กลุ่มอำนวยการ สกส. นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สทอ.และนางกรกมล ขำเดช จาก สถาบันการพัฒนาชุมชนชลบุรี ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fun team) ได้รับเกียรติจากนางสาววิจิตร หลงชินรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดและนายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะกลุ่มเป้าหมาย และจะช่วยในการติดตาม ขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทีมครู ก. ชี้แจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ การบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล 3 กองทุน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล และมอบหมายภารกิจแก่ทีม Move for fund team
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ รกท.พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนากร และคณะกรรมกองทุนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ การประสานงาน และสร้างความประทับใจในการจัดประชุมฯในครั้งนี้ ….
/……………………../

 

(Visited 1 times, 1 visits today)