การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiนness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
>>>>>>>>>>
8 กรกฎาคม 2562
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นพร้อมด้วยนายสุริยา แทนผู้อำนวยการศูนย์ศีกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
นายอำนาจ สุดสวาท ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯและนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่10 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์นายศุภฤกษ น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
>>>>>>>>
บ้านใหม่ชัยมงคล มี 98 หลังคาเรือน จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เมื่อปี 2559 ผลดำเนินงานมีสมาชิกศูนย์จัดการกองทุน ชุมชน จำนวน 5 กองทุน ได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มสัจจะเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ กข.คจ.และกองทุนประกันความเสี่ยง รวมเป็นเงิน 6,691,328 บาท (เฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ฯเงินสัจจะสะสม 243,434,130 บาท ) ครัวเรือนที่เข้าร่วม1ครัวเรือน 1 สัญญา ปึ2560 จำนวน 12 ครัวเรือน 769,000 บาท ปี2561 จำนวน 14 ครัวเรือน 877,000 บาท ปี2562 อยู่ระหว่างดำเนิน รวมเป็นเงิน 1,646,000 บาท ครัวเรือนที่เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้สามารถลดหนี้ได้ 3 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 46,800 บาท
กิจกรรมสนับสนุนอาชีพ 1.นำไปปลูกข้าวข้าวเหนียวต้มขาย โดยนางบุญมี เสียดหนองยูง ปลูก1 ไร่ลงทุน 4,000 บาท ขายได้ 60,000 บาท(ปลูกสองรอบ)
2.น.ส.นันทิกา ริ้วกระโทก ปลูกมันพร้าว 1 ไร่ ลงทุน 4000 บาท ขายได้ 20,000 บาท

 

(Visited 1 times, 1 visits today)