สัมภาษณ์ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี ๒๕๖๒

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สัมภาษณ์ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี ๒๕๖๒
——————————
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 310 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ นพบ. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสัมภาษณ์ข้าราชการที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ผู้มีคุณสมบัติจำนวน ๙ คน สมัครเข้ารับการประเมินจำนวน ๕ คน ในการสัมภาษณ์ได้กำหนดให้แต่ละคนนำเสนอแนวคิด/ข้อเสนอการพัฒนางานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน คนละ 15 นาที
จากการนำเสนอแนวคิดการพัฒนางานของแต่ละคน เป็นแนวคิดที่ดี เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถนำมาต่อยอดพัฒนางานของสำนักฯ เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์แห่งความสุขได้

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)