กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ รวมทีม ศพช. นครนายก ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช. วันสุดท้าย

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
รวมทีม ศพช. นครนายก
ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช.
วันสุดท้าย
——————————
8 มิถุนายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมาย
นางสมร เพชรพรรณ ผช.กง.พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สทอ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562
>>>> เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง ทบทวนวันวาน จากนั้น นายคมชาญ จันทรังสิกุล นว.พช.ชก. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกันสำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ของทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน คือกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากนั้นร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโดยแยกเป็นแผนของกลุ่มนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และแผนของกลุ่มหมู่บ้านแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งนำเสนอแผนโดยตัวแทนกลุ่ม สุดท้ายมอบหมายภารกิจและพิธีปิด และร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”โดย
นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช. นครนายก
>>>>กิจกรรมดังกล่าว ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน ทีมวิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และทีมงานจาก สทอ. ทุกคน
>>>> เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤️

……………………………………

 

(Visited 1 times, 1 visits today)