กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ รวมทีม ศพช. นครนายก ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช. วันที่สอง

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
รวมทีม ศพช. นครนายก
ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช.
วันที่สอง
——————————
7 มิถุนายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมายนางสมร เพชรพรรณ ผช.กง.พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สทอ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562
>>>ช่วงเช้า กิจกรรมหน้าเสาธง ต่อด้วยทบทวนวันวานโดยวิทยากรประจำวัน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นางสาวมยุรี ฮิบรอฮิม อบต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก บรรยายในหัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
>>>ช่วงบ่าย วิทยากร นายนาถนที ปริประทุม ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก บรรยายในหัวข้อ สถานศึกษาต้นแบบในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจพันธุ์ไม้ในศูนย์ฯ แล้วบันทึกข้อมูลตามใบงานจากนั้นนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

…………………………..

 

(Visited 1 times, 1 visits today)