กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ รวมทีม ศพช. นครนายก ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช. วันแรก

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
รวมทีม ศพช. นครนายก
ลุยโครงการ อพ.สธ.-พช.
วันแรก
——————————
6 มิถุนายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมาย
นางสมร เพชรพรรณ ผช.กง.พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สทอ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ประกอบด้วย นว.พช.จังหวัดและผู้นำชุมชนจาก 5 จังหวัดภาคกลางในเขตพื้นที่ ศพช. นครนายก
>>>>ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหน.สนง.โครงการ อพ.สธ. บรรยายพิเศษภาพรวมการดำเนินงานโครงการ
>>>>ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดและการบรรยาย เรื่อง นโยบายและกรอบการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-พช.โดยนางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช. นครนายก
>>>>จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่องแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-พช. โดย นายคมชาญ จันทรังสิกุล นว.พช.ชก และมีกิจกรรมสร้างเครือข่าย อพ.สธ.-พช. ศพช. นครนายกโดยคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายจากกลุ่มเป้าหมายใน
5 จังหวัด

…………………………..

(Visited 1 times, 1 visits today)