ทีมวิทยากร ครู ก ติดอาวุธครบ เครื่องมือ พร้อม!!! เตรียมถ่ายทอดสู่ Move for fund team

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
ทีมวิทยากร ครู ก
ติดอาวุธครบ เครื่องมือ พร้อม!!! เตรียมถ่ายทอดสู่ Move for fund team
——————————
7 มิถุนายน 2562
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างทีมวิทยากรขับเคลื่อนกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม
——————————————
>>>>ช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “วิทยากรกระบวนการ” โดยอาจารย์รักษ์พล วงค์ม่วง ได้แนะนำเทคนิควิธีการในการนำเสนอ และเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานตามความถนัด และการจัดทำแผนการสอนของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทีมวิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด
>>>>จากนั้น เป็นการสรุปผลการฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร และการให้ข้อเสนอแนะจาก อาจารย์เส่ง สิงห์โตทอง ซึ่งได้เน้นย้ำให้ทุกคนศึกษา และทำความเข้าใจเนื้อหาของการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา ของ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อที่จะสามารถเข้าใจแบบเก็บข้อมูลลูกหนี้ทั้ง 3 กองทุน และสามารถอธิบาย ขยายความ แบบเก็บข้อมูลลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
——————————————
ช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการลงพื้นในกิจกรรมต่อไป
…………………………..

(Visited 1 times, 1 visits today)