[[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน สทอ. จัดประชุมสำนักฯ ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน

[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
______________________

สทอ. จัดประชุมสำนักฯ
ขับเคลื่อนงานทุนชุมชน

______________________

วันที่ ๒๓ เมษายน 2562
สทอ. จัดประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ครั้งที่ ๔/2562 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 31๐ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
………………………………………
ก่อนประชุม ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดกิจกรรม “องค์กรแห่งความสุข Happy Birthday” อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับข้าราชการในสังกัด สทอ. ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน จำนวน ๕ คน เพื่อเป็นการสร้างสุขให้คนในองค์กร
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยสำนักฯ ได้ทบทวนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือการทำงานของนักวิชาการระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมวางแผนการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ไตรมาส ๓ – ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)