⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน สทอ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
_________________________
วันที่ 22 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมายให้นายกฤช จันทราศรี ผอ.กง. ส่งเสริมองค์กรการเงินขุมชน และคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และงานกองทุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตำบลท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ร่วมกับหัวหน้ารงรอง พงษ์ชวลิต หัวหน้าพัชรี ทรัพย์ประเสริฐ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัดและพัฒนากรประจำตำบล พบว่าการดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์ระดับตำบล โดยรวมสมาชิกจาก 12 หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก1,025 คน มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 24 ล้านบาท คณะกรรมการมาจากสมาชิกจาก 12 หมู่บ้าน คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินงานรวมหนี้ของสมาชิก สามารถปลดหนี้ของสมาชิกได้ จำนวน 25 ราย จำนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาท และใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 หมื่นบาท มาปลูกผัก เพื่อนำมาประกอบอาหารและส่วนหนึ่งนำไปจำหน่าย สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยนำเงินจากการจำหน่ายผลผลิตมาชำระหนี้ ส่วนที่เหลือก็นำมาเป็นทุนหวุนเวียนในการประกอบอาชีพ ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดจากการใช้หลักการเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก การใช้วิธีลดดอกเบี้ยเงินกู้และขยายเวลาผ่อนชำระ ส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก ทำให้สามารถบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ลดปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน คนในชุมชนไม่เป็นหนี้นอกระบบ เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์ และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตำบลท่าบุญมี ที่ให้ข้อมูลและการต้อนรับที่ดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)