⏩สทอ.⏪ [[Local Capital Happiness]] สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน สทอ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
_________________________
วันที่ 23 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมายให้นายกฤช จันทราศรี ผอ.กง. ส่งเสริมองค์กรการเงินขุมชน และคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และงานกองทุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เวลา 09.00 น. เข้าพบหัวหน้าบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในครั้งนี้และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนต่อไป
เวลา 13.00 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าแดง ม.1 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ร่วมกับพัฒนากรประจำตำบล พบว่าศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจ ปี 2561 การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์ขนาดใหญ โดยรวมสมาชิกจาก 3 อำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง และ อ. บ้านบึง มีสมาชิก 3,934 คน มีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 260 ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำเนินงานรวมหนี้ของสมาชิก สามารถปลดหนี้ของสมาชิกได้ และใช้งบประมาณของกรมฯ จำนวน 4 หมื่นบาท มาให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพทำผลิตภัณฑ์ otop เช่น การทำแหนม หมูทุบ นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาใช้หนี้และเป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกรายต่อไป
ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดจาก คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง มีใจเสียสละในการที่จะทำให้คนในชุมชนปลอดหนี้นอกระบบ มีการเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก โดยใช้วิธีลดดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ขยายเวลาผ่อนชำระ และมีการฝากสัจจะพิเศษให้แก่สมาชิก

(Visited 1 times, 1 visits today)