สทอ.ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านทุน ชุมชนขยายผลตามแนวพระ ราชดำริ “ทับทิมสยาม 01”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
———————————————
สทอ.ลงพื้นที่
ติดตามการดำเนินงาน
โครงการหมู่บ้านทุน
ชุมชนขยายผลตามแนวพระ
ราชดำริ “ทับทิมสยาม 01”
——————————————
วันที่ 4 เมษายน 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านทับทิมสยาม01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
จากการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เกิดเป็นฐานการเรียนรู้แปลงปลูกผักรวม ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ แบ่งปันให้คนในชุมชน ที่เหลือแบ่งจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)